Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
64122605, 25668580
Administrācija: 64123644
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 apskatīt karti
Darba laiks
P.
10.00–18.00
O.
10.00–18.00
T.
10.00–18.00
C.
10.00–18.00
P.
10.00–18.00
S.
Slēgts
Sv.
Slēgts
notice No 12. janvāra atsākta grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai
Lai saņemtu interesējošos izdevumus, tos nepieciešams iepriekš rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā sistēmā "Mana bibliotēka", telefoniski vai rakstot e-pastā. Citi bibliotēkas piedāvātie klātienes pakalpojumi drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiek nodrošināti.
 
Apmācības Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1, Cēsīs) vēsturiskā Cēsu rajona publisko bibliotēku darbiniekiem notika 2018. gada 12., 13., 22. un 23. novembrī.
 
Lai attīstītu sabiedrības prasmes un ieinteresētību, kā arī palielinātu to sabiedrības daļu, kuri izmanto elektroniskos pakalpojumus un e-rīkus sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. līdz 2020. gadam īsteno projektu "Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi".

Ieradumu un uzskatu maiņai ir būtiski ne tikai informējoši pasākumi (projekta ietvaros paredzētas kampaņas masu medijos, valsts un reģionālās nozīmes pasākumi u.tml.), bet liela nozīme ir arī aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrības izglītošanu un prasmju pilnveidi. Līdz ar to projektā liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības izglītošanai un informācijas nodošanai vieglā un saprotamā veidā, ko plānots uzticēt projekta ietvaros izglītotiem "digitālajiem aģentiem" – publiskās pārvaldes darbiniekiem, bibliotekāriem, skolotājiem, kā arī citu organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienas pienākumu veikšanā saskaras ar lielu sabiedrības daļu un var to informēt vai izglītot par e-pakalpojumiem, e-rīkiem un e-vides drošību.

Publiskās bibliotēkas ir kļuvušas par vienu no galvenajiem sabiedrības izglītošanas un informācijas iegūšanas kanāliem, tādēļ bibliotekāru tiešais kontakts ar iedzīvotājiem un devums sabiedrības izglītošanā ir ļoti nozīmīgs un augstu vērtēts.

Mācību kurss "E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju risināšanai"

Kursa mērķis:
Iepazīstināt mācību dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu un e-rīku izmantošanu, lai atrisinātu dažādas dzīves situācijas, kā arī apgūt zināšanas un prasmes par priekšrocībām, kuras tās sniedz. Kursā tiks apgūti arī jautājumi, kas saistīti ar drošības pasākumiem, kas jāievēro digitālajā vidē, kā arī tiks pilnveidotas zināšanas, kas palīdzēs konsultēt iedzīvotājus un uzņēmējus valsts piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanā.

Priekšzināšanas un sagatavošanās mācībām:
Nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar datoru un internetu.
Praktiskajās nodarbībās par e-pakalpojumu izmantošanu mācību dalībniekiem būs nepieciešami autentifikācijas līdzekļi – eID karte/elektroniskā paraksta viedkarte ar kodiem.

Pēc kursa:
- Tiks iegūtas zināšanas par
e-pakalpojumu un e-rīku lietošanas priekšrocībām;
personas datu aizsardzības pamatprincipiem un drošības pasākumiem, kādi jāievēro interneta vidē;
iedzīvotāju un uzņēmēju konsultēšanu, kā izmantot e-pakalpojumus, lai atrisinātu aktuālās dzīves situācijas.

- Tiks iegūtas un attīstītas prasmes
orientēties portālā www.latvija.lv un izmantot e-pakalpojumus atbilstoši konkrētai dzīves situācijai;
iegūtās zināšanas nodot dažādām sabiedrības grupām saprotamā un iedvesmojošā veidā.

Pēc kursa apguves tiks veikta mācību dalībnieku testēšana zināšanu pašnovērtējumam.
Mācību noslēgumā kursa dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti, kas apliecinās viņu iegūtās zināšanas un prasmes pildīt digitālo aģentu misiju – informēt, iedrošināt un motivēt iedzīvotājus dažādas dzīves situācijas risināt elektroniski.

Kursa saturs:
1. digitālo aģentu loma sabiedrības uzvedības maiņas nodrošināšanai e-pakalpojumu un e-rīku izmantošanā;
2. droša darbošanās internetā, izmantojot e-pakalpojumus, un personu datu aizsardzības pamatprincipi;
3. dzīves situācijas kā līdzeklis iedzīvotāju un uzņēmēju izpratnei par elektronisko pakalpojumu izmantošanas priekšrocībām, portāls Latvija.lv un tā izmantošana;
4. digitālajiem aģentiem paredzētās mācību e-vides raksturojums, tās struktūra, pierakstīšanās tajā;
5. piemēri praktiskai e-pakalpojumu un e-rīku izmantošanai;
6. vadlīnijas klientu individuālai konsultēšanai.

Kursa materiāli:
- drukāti materiāli A4 formātā, 20 lpp. apjomā;
- elektroniski mācību materiāli mācību e-vidē;
- buklets vēdekļa formā par kampaņas konceptu, vīziju, digitālo aģentu misiju un ātru, ērtu informācijas meklēšanu dzīves situāciju risināšanai.
Zināšanu atsvaidzināšanai materiāli mācību e-vidē būs pieejami arī pēc kursa.

Mācību forma:
Mācības tiks organizētas klātienes mācību formā 8 akadēmisko stundu apjomā. Tās tiks veidotas kā praktiskas nodarbības datorklasē pieredzējuša pasniedzēja vadībā. Mācību dalībnieku skaits grupā nepārsniegs 15. Kursa sākumā dalībnieki tiks reģistrēti un katrs dalībnieks mācību dienas sākumā saņems mācību izdales materiālus, kā arī informāciju par piekļuvi mācību e-videi.

Mācību īstenotājs: Baltijas Datoru akadēmija (BDA)
 
Projekts ir saņēmis Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" un Nr.2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" finansējumu.