Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 20236342, 64122879
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580, 64122605
Administrācija: 64123644

Raunas iela 1
Cēsis, Cēsu novads
LV-4101 Skatīt karti

 
Darba laiks
P. 10.00–18.00
O. 10.00–18.00
T. 10.00–18.00
C. 10.00–18.00
P. 10.00–18.00
S. 10.00–15.00
Sv. slēgts
notice Jauno grāmatu izstāde
23., 24., 25. maijā Pieaugušo apkalpošanas nodaļā būs skatāmas bibliotēkā pieejamās jaunākās daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatas. Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem iespēja pierakstīties rindā uz sev interesējošajiem izdevumiem.
Cēsu Centrālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi
 
I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka Cēsu Centrālās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas izmantošanas noteikumi.
3Bibliotēkas izmantošanas noteikumus apstiprina Bibliotēkas direktore.
4. Bibliotēkas pienākums ir iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem. Tie izvietojami lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.
 
II Bibliotēkas lietotāji
1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.
3. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saņemot no viena no vecākiem vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu – galvojumu.
4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.
5. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
6. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lasītāja karte.
7. Bibliotēkas lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
8. Bibliotēkas lasītāja karte ir jāuzrāda ikreiz, ierodoties Bibliotēkā un izmantojot jebkuru Bibliotēkas pakalpojumu.
9. Bibliotēkas lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un sedzot kartes atjaunošanas izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 2. pielikumā.
10. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam ir pienākums par to paziņot Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
 
III Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība
1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
2.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lasītāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana klātienē Bibliotēkā;
2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;
2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
2.4. Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.
3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. pielikumā.
4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus nosaka Bibliotēka un apstiprina Cēsu novada dome (3. pielikums).
5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod Bibliotēkā līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu (2. pielikums), kuras apjomu nosaka Bibliotēka un apstiprina Cēsu novada dome. Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.
6. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 21 diena, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas, žurnāliem – 7 dienas (1 nedēļa).
7. Lietotājs nedrīkst bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.
8. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai Bibliotēkā klātienē.
 
IV Bibliotēkas lietotāju tiesības
1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:
1.1. izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
1.2. izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;
1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus – gan bezmaksas, gan par maksu.
2. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.
3. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram.
 
V Bibliotēkas lietotāju pienākumi
1. Ievērot Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.
2. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
3. Lasītavās izmantotos materiālus nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.
4. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
5. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.
6. Termiņa neievērošanas gadījumā samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas izmantošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā (2. pielikums).
7. Nozaudētie vai lietotāja sabojātie Bibliotēkas izdevumi lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.
8. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu, vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
9. Jebkurai personai, kura atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.
10. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas izmantošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem apmeklētājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā apreibinošo vielu ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā Bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai vispār liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. 
 
1. PIELIKUMS
 
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 
I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka datora un interneta izmantošanu, lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību.
2. Personai (turpmāk – Lietotājs), kas vēlas izmantot datora un interneta pakalpojumus, jāuzrāda Bibliotēkas lasītāja karte.
3. Datora un interneta izmantošana ir bez maksas. Par izdrukām, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumiem jāmaksā pēc Bibliotēkā noteiktajiem izcenojumiem.
4. Konkrēta datora izmantošanas laiku var rezervēt, to piesakot bibliotekāram.
5. Ja dators nav aizņemts, to var izmantot jebkurš reģistrēts Lietotājs. 
6. Datora izmantošanas laiks ir ierobežots, to nosaka Bibliotēkas darbinieki. Gadījumā, ja visi klientu datori nav aizņemti un ja Lietotājs lūdz bibliotēkas darbiniekam datora lietošanas laika pagarinājumu, šī iespēja tiek dota.
7. Pie viena stacionārā datora drīkst strādāt 1 Lietotājs.
8. Datora un interneta izmantošana jāpārtrauc 15 minūtes pirms Bibliotēkas darba laika beigām.
 
II Datora un interneta Lietotāja tiesības un pienākumi
1. Izmantot datora un interneta pakalpojumus.
2. Rezervēt datora izmantošanas laiku.
3. Veikt izdrukas tikai pēc saskaņošanas ar bibliotekāru.
4. Ievērot Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumus, kā arī Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.
5. Ievērot bibliotekāra norādījumus.
6. Saudzīgi izturēties pret datoru un citu inventāru, ievērot tīrību un klusumu.
7. Atlīdzināt ikvienu zaudējumu, kas nodarīts Lietotāja vainas dēļ.
8. Nekavējoties informēt bibliotekāru par programmas kļūdām, ja nedarbojas vai bojāts dators.
 
III Lietotājam kategoriski aizliegts
1. Ieslēgt un izslēgt datorus.
2. Mainīt datora konfigurāciju, parametrus un uzstādīt citas programmas.
3. Aiztikt elektriskos vadus, to savienojumus.
4. Apmeklēt neētiska satura interneta adreses.
5. Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs.
6. Traucēt citus Lietotājus.
7. Aizliegts izmantot datoru, ja nav nodotas Bibliotēkas grāmatas vai nokārtotas parādsaistības ar Bibliotēku.
 
2. PIELIKUMS

Kavējumu naudas un naudas par nozaudētu Bibliotēkas lasītāja karti iekasēšana
 
1. Bibliotēkas Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši Bibliotēkā viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā kavējuma nauda 0.03 € par katru nokavētu dienu par katru grāmatu.
2. Par atkārtotu Bibliotēkas lasītāja kartes izsniegšanu (nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā jāmaksā 2.00 €.
 
3. PIELIKUMS
 
Maksas pakalpojumu izcenojumi
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 
Pakalpojumu veidi
No bibliotēkas
krājuma un
datu bāzēm
EUR
No klienta materiāliem EUR  
 
Kopēšana, izdrukas
A4 formāta teksts   Bez PVN  PVN    Kopā ar PVN 
melnbalta lapas 1 puse 0.07 0.07 0.02 0.09
melnbalta lapas abas puses 0.11 0.11 0.02 0.14
krāsaina lapas 1 puse 0.36 0.36 0.07 0.43
krāsaina lapas abas puses 0.70 0.70 0.14 0.84
         
A4 formāta attēls        
melnbalta lapas 1 puse 0.14 0.14 0.03 0.17
krāsaina lapas 1 puse 1.42 1.42 0.30 1.72
krāsaina 3/4 lapas 1.07 1.07 0.22 1.29
krāsaina 1/2 lapas 0.71 0.71 0.16 0.87
krāsaina 1/4 lapas 0.36 0.36 0.07 0.43
         
A3 formāta teksts        
melnbalta lapas 1 puse 0.14 0.14 0.03 0.17
melnbalta lapas abas puses 0.26 0.26 0.05 0.31
krāsaina lapas 1 puse 0.72 0.72 0.15 0.87
krāsaina lapas abas puses 1.40 1.40 0.29 1.69
         
A3 formāta attēls        
krāsaina lapas 1 puse 2.80 2.80 0.59 3.39
krāsaina 3/4 lapas 2.10 2.10 0.44 2.54
krāsaina 1/2 lapas 1.40 1.40 0.29 1.69
krāsaina 1/4 lapas 0.70 0.70 0.15 0.85
         
Laminēšana
65 x 95 mm   0.20 0.04 0.24
A6 formāts   0.36 0.07 0.43
A5 formāts   0.50 0.10 0.60
A4 formāts   0.78 0.17 0.95
         
Telpu noma    
1 stunda   10.00 2.10 12.10
1 stunda ar tehnisko aprīkojumu   15.00 3.15 18.15
         
Grāmatu krājuma
inventarizācijas bibliotēkās
par 1000 vienībām
  14.00 2.96 16.94
         
Starpbibliotēku abonements 
pasta izdevumi par
grāmatu sūtīšanu
 
Pēc Latvijas Pasta izcenojumiem
atkarībā no pakas svara
         
Dalības maksas no citu
novadu bibliotēkām par
piedalīšanos konkrētā
pasākumā tiek apstiprināta
ar direktora rīkojumu,
pamatojoties uz idevumu tāmi
no 10.00
līdz 25.00
     
         
Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem,
kuriem objektīvu iemeslu dēļ
nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai.
  Bez maksas